Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu

Strona główna

wiosenne logo WOK

Zaproszenie do składania ofert pn.: Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Wierzchach.

Numer sprawy: 461/2014

Zaproszenie do składania ofert

Wołczyński Ośrodek Kultury zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Wierzchach.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego Wołczyński Ośrodek Kultury
Adres zamawiającego ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn
Telefon i faks: 77 4188 692
e-mail: info@dom-kultury-wolczyn.eu
Godziny urzędowania: 8 00 - 16 00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 3 pkt. 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych" z dnia 29
stycznia 2004 r. w formie konkursu ofert.

III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,
Zamówienie obejmuje wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Wierzchach.
Budynek świetlicy jest budynkiem o zabudowie ciągłej, jednokondygnacyjnym, dach budynku
podstawowego dwuspadowy stromy kryty dachówką cementową zakładkową, przenika się z dachem
prostopadłym również dwuspadowym. Remont polegać ma na demontażu istniejącego pokrycia
dachowego z dachówki cementowej zakładkowej, rozbiórce ołacenia, rozbiórce kominów, rozbiórce
rynien i rur spustowych, ułożeniu folii paroprzepuszczalnej, przymocowaniu folii kontrałatami oraz
montażu nowych łat, montażu okienek wyłazowych dachowych z wykonaniem konstrukcji wsporczej i
opierzeń, ułożeniu na nowym łaceniu dachówki zakładkowej ceramicznej z mocowaniem na wkręty,
montażu ław kominiarskich, montaż płotków p. śniegowych, wymurowaniu nowego komina ponad
dachem z cegły klinkierowej, montażu rynien z blachy tytan-cynk, montażu rur spustowych, montażu
obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk, demontaż i ponowny montaż przewodów odgromowych
na dachu z nowych prętów wspornikach systemowych.

IV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

V. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie należy wykonać do 30.10.2014 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie remontu dachu w w/w technologii.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty
złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie
spełnia.

VII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Jedynym kryterium jest cena oferty (100%)

IX. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 08.09.2014 r. w Wołczyńskim Ośrodku Kultury,
ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn, w sekretariacie WOK.

X. Informacje dotyczące oferty
Oferty należy składać na formularzu ofertowym. Do oferty należy dołączyć:

1. Wykaz zrealizowanych zamówień wraz z dokumentami
potwierdzającymi wykonanie zamówienia zgodnie z
umową.

2. Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie
przedmiaru.

Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej bip.wolczyn.pl oraz stronie www.domkultury-
wolczyn.eu

Zamawiający warunkuje rozstrzygnięcie zapytania ofertowego otrzymaniem pełnej dotacji na w/w
zadania od Organizatora. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania
ofertowego bez podawania przyczyn.

Załączniki:
PDFogloszenie_dach_Wierzchy.pdf (39,71KB)
PDFCharakterystyka zadania.pdf (22,90KB)
PDFPrzedmiar_robot_-_Wierzchy-swietlica-dach.pdf (92,16KB)
PDFRzut dachu - Wierzchy.pdf (592,95KB)
PDFZal._nr_1_Oferta.pdf (60,28KB)
PDFZal._nr_2_Wykaz_zrealizowanych_zamowie˝n.pdf (24,21KB)
PDFZal._nr_3_Projekt_umowy.pdf (93,30KB)

Data publikacji: 29-08-2014 20:32 Data modyfikacji: 29-08-2014 20:35