Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu

Strona główna

wiosenne logo WOK

Zaproszenie do składania ofert pn.: Remont dachu świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej.

Numer sprawy: 460/2014

Zaproszenie do składania ofert

Wołczyński Ośrodek Kultury zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: Remont dachu świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego Wołczyński Ośrodek Kultury
Adres zamawiającego ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn
Telefon i faks: 77 4188 692
e-mail: info@dom-kultury-wolczyn.eu
Godziny urzędowania: 8 00 - 16 00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 3 pkt. 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych" z dnia 29
stycznia 2004 r. w formie konkursu ofert.

III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,
Zamówienie obejmuje wykonanie remontu poszycia dachowego papowego stropodachu
żelbetowego oraz drewnianego na budynku świetlicy wiejskiej.
Prace polegać mają na następujących pracach: ułożeniu papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia,
wykonaniu obróbek papą termozgrzewalną ogniomurów oraz kominów, a także przemurowanie
komina ponad dachem z wykonaniem tynku oraz nowej czapy.

IV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

V. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie należy wykonać do 15.10.2014 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie remontu dachu w w/w technologii.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty
złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie
spełnia.

VII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Jedynym kryterium jest cena oferty (100%)

IX. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 08.09.2014 r. w Wołczyńskim Ośrodku Kultury,
ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn, w sekretariacie WOK.

X. Informacje dotyczące oferty
Oferty należy składać na formularzu ofertowym. Do oferty należy dołączyć:

1. Wykaz zrealizowanych zamówień wraz z dokumentami
potwierdzającymi wykonanie zamówienia zgodnie z
umową.

2. Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie
przedmiaru.
Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej bip.wolczyn.pl oraz stronie www.domkultury-
wolczyn.eu
Zamawiający warunkuje rozstrzygnięcie zapytania ofertowego otrzymaniem pełnej dotacji na w/w
zadania od Organizatora. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania
ofertowego bez podawania przyczyn.
Załączniki:
PDFogloszenie_dach_Wierzbica_Dolna.pdf (38,54KB)
PDFCharakterystyka zadania.pdf (18,81KB)
PDFPrzerdmiar_robot_-_Wierzbica-swietlica-dach.pdf (59,96KB)
PDFRzut dachu - Wierzbica Dolna.pdf (338,96KB)
PDFZal._nr_1_Oferta.pdf (60,66KB)
PDFZal._nr_2_Wykaz_zrealizowanych_zamowien.pdf (24,21KB)
PDFZal._nr_3_Projekt_umowy.pdf (92,65KB)

Data publikacji: 29-08-2014 20:21 Data modyfikacji: 29-08-2014 20:25