Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu

Strona główna

wiosenne logo WOK

KONKURS GRAFFITI

GRSGITII.jpeg

GRAFFITI W STUDIU NAGRAŃ

 

Organizator konkursu: Wołczyński Ośrodek Kultury, ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn,  tel. 77 4188 692

Tematyka konkursu: Wykonanie graffiti w studiu nagrań Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

Cele konkursu:

1) uatrakcyjnienie wyglądu estetycznego studia

2) wspieranie młodych talentów, rozwój zainteresowań plastycznych i estetycznych.

Zasady uczestnictwa:

1) Konkurs ma charakter otwarty.

2) Do konkursu mogą przystąpić osoby indywidualne lub zespoły.

3) Każdy uczestnik może wykonać kilka prac.

4) Projekt graffiti należy wykonać w formacie A3.
5) W pracy nie mogą zostać użyte zdjęcia, a także grafika komputerowa, projekt nie może być wcześniej nigdzie realizowany.

6) Projekt pracy musi być dopasowany do wielkości ścian studia (zarys ścian studia
w załączeniu - plik PDF). Na ścianie nr 4 powinien znaleźć się element zawierający tekst: STUDIO WOK

7) Prace należy składać w sekretariacie Wołczyńskiego Ośrodka Kultury, ul. Opolska 2,
46-250 Wołczyn do dnia 9 maja 2014 r. do godziny 16:00, dopuszcza się składanie projektów drogą elektroniczną na adres z zachowaniem wysokiej rozdzielczości skanowania (oryginał projektu do wglądu organizatora konkursu).

8) Prace należy opisać na odwrocie wg następującego schematu:

Imię i nazwisko……………………..

Wiek autora…………………………

Miejsce zamieszkania………………

Numer telefonu…………………….

w przypadku osób nieletnich wymagana jest następująca pisemna zgoda opiekunów prawnych

Oświadczam, że zapoznałem (am) się i akceptuję regulamin konkursu oraz  wyrażam zgodę na udział …………………………………….. w konkursie.

Podpis………………………………..

9) Zwycięski projekt przechodzi na własność Wołczyńskiego Ośrodka Kultury i nie może być nigdzie więcej wykorzystany.

10) Nagrodą w konkursie jest wymalowanie wg zwycięskiego projektu studia nagrań WOK. Organizator przewiduje cenną nagrodę rzeczową. Ponadto organizator zapewnia farby niezbędne do realizacji zadania.

11) Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926) w zakresie koniecznym do prawidłowego prowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz w celach promocji konkursu.

Kryteria oceny:

- treść zgodna z tematyką konkursu (muzyka)

- kolorystyka,

- wartości estetyczne,

- oryginalność.

Wyboru najlepszej pracy dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora WOK.

Po ogłoszeniu  wyników zwycięzca niezwłocznie przystąpi do malowania studia nagrań.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie WOK pod numerem telefonu 77 4188 692.

 

ZAŁĄCZNIK:

PDFsciany studio wok (1).pdf (13,44KB)

Data publikacji: 29-04-2014 11:38 Data modyfikacji: 04-05-2014 16:32